Darmowa dostawa od 199,00 PLN
Wysyłka w 24H
Zwrot do 60 dni
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin zakupów w sklepach stacjonarnych

Niniejszy Regulamin sprzedaży OMBRE („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepów stacjonarnego i zawierania umów zakupu towarów OMBRE w salonach sprzedaży.

I DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na terenie Polski w Salonach stacjonarnych pod firmą OMBRE jest ESPIR s.c. z siedzibą w Łapach, z adresem ul. Ppłk. Nilskiego – Łapińskiego 46, NIP: 575-183-64-40, REGON: 240826493 (dalej: Sprzedawca).
2. Sprzedaż na terenie Polski prowadzą salony franczyzowe działające pod marką: OMBRE zlokalizowane na terenie całej Polski.
3. Możliwy sposób porozumiewania się z Klientem:
a. e-mailem: shop@ombre.com
W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedawcy dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 

II TOWARY

1. Przedmiot sprzedaży stanowią produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy, a w szczególności odzież oraz obuwie i akcesoria (dalej: Towary).
2. Wszystkie Towary oferowane do sprzedaży przez OMBRE są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
3. Na metce Towaru lub opakowaniu, zamieszczona jest informacja o pełnej nazwie Towaru, rodzaju, producencie, kodzie, sprzedaży w zestawie jeśli dotyczy danego Towaru, oraz wymagane przepisami informacje dotyczące właściwości Towaru w tym m.in. składu, kraju pochodzenia, wymiarów, koloru, instrukcji prania.
4. Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto). Cena Towaru podana jest na metce lub na opakowaniu Towaru.
5. Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.
6. Zasady promocji określa każdorazowo regulamin promocji.

 

III PŁATNOŚĆ

1. Zapłata za Towary następuje w kasach Salonów OMBRE i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą, BLIKiem, kartami podarunkowymi oraz voucherami. Do każdego zakupionego Towaru nabywca otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2. W celu uzyskania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę Salonu w kasie OMBRE przed rozpoczęciem transakcji. OMBRE wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy zakup dokonany będzie przez Klienta bez wskazania przez niego powyższych danych firmy (firma, NIP), to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

 

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ TOWARÓW

1. Przed zakupem towaru Klient powinien upewnić się czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu lub wymiany towaru, będzie miał możliwość skorzystania z uprawnień na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego który jest Konsumentem, jeżeli towar jest niezgodny z umową, wedle reguł określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (e t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105, z 2022 r. poz. 2337, 2581, z 2023 r. poz. 1285, 1414 z późn. zm.), reklamacja Towaru może nastąpić ze względu na niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
3. Jeżeli Klient dochodzi uprawnień z tytułu rękojmi, reklamacje należy składać zgodnie z procedura reklamacyjną w sposób opisany w pkt. V niniejszego Regulaminu.
4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać od Sprzedawcy: naprawy towaru lub wymiany towaru,
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy Sprzedawca:
a. odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
b. nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c. próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;
oraz w sytuacjach, gdy:
a. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
b. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

V PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Reklamacje Towaru można złożyć tylko w Salonie OMBRE, w którym dokonano zakupu Towaru. Reklamacje można składać osobiście w Salonach stacjonarnych i drogą pocztową na adres Sprzedawcy.
2. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
3. W protokole reklamacyjnym, Klient wskazuje niezgodność Towaru z umową, precyzuje oczekiwany sposób załatwienia reklamacji i podaje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia reklamacji: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie inne dane kontaktowe (e-mail i/lub numer telefonu).
4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Salonowi OMBRE reklamowany Towar, dowód zakupu Towaru, którym może być np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
5. Klient, składając reklamację, może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego w Salonie OMBRE. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
6. Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji według wyboru Klienta, za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście w Salonie OMBRE.
7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni liczonych od momentu przekazania przez Klienta towaru wraz z opisem niezgodności.
8. Sprzedawca może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na niedostępność Towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany towaru na nowy, jeśli uszkodzenie towaru dotyczy jednego elementu o niskiej wartości). Sprzedawca zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
9. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną oraz możliwość odbioru reklamowanego Towaru z Salonu OMBRE.
10. Jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego podmiotom tym przysługują uprawnienia nadane ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

VI ZWROT I WYMIANA TOWARU

1. Klient może w czasie określonym w pkt. 4 dokonać wymiany Towaru w stanie niezmienionym (Towar nieużywany - pełnowartościowy) na inny Towar o takiej samej cenie obowiązującej w dniu dokonywania wymiany lub Towar o wyższej cenie obowiązującej w dniu dokonywania wymiany z jednoczesną dopłatą różnicy ceny przez Klienta.
2. Wymiana Towaru jest możliwa wyłącznie w Salonie OMBRE, w którym dokonano zakupu Towaru.
3. Zasady zwrotu i wymiany towaru w Salonach odbywają się według zasad niniejszego Regulaminu i nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za niezgodność z umową rzeczy sprzedanej, przysługującej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Każdy Klient ma prawo do wymiany Towaru w ciągu 14 dni (kalendarzowych) od daty sprzedaży, pod warunkiem dostępności towaru.
5. Klient może dokonać wymiany Towaru po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. Towar został zakupiony w danym Salonie OMBRE
b. Klient posiada dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT),
c. Towar nie nosi śladów użytkowania, musi być czysty, nie może być uszkodzony i posiada wszystkie elementy dodatkowego wyposażenia o ile takie występują np. dołączone do ubrań akcesoria (pasek).
d. Towar posiada przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia, np. metki wewnętrzne oraz metki zewnętrzne, w które zaopatrzony był towar w chwili zakupu.
6. Celem dokonania wymiany towaru, niezbędne jest wypełnienie formularza, w którym klient powinien podać swoje imię i nazwisko. Formularz jest podpisywany przez Klienta oraz przedstawiciela Sprzedawcy. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca realizuje zwrot, a następnie ponowną sprzedaż Towaru wybranego przez Klienta na wymianę.
7. Wymianie, o których mowa w niniejszym rozdziale nie podlegają Towary takie jak: bielizna damska oraz męska (w tym skarpety), stroje kąpielowe damskie oraz męskie.
8. W przypadku wymiany Towaru, którego zakup nastąpił po cenie promocyjnej, cenę Towaru stanowi cena ostateczna, uwzględniająca przyznany rabat.
9. Klientowi nie przysługuje możliwość zwrotu Towaru.

 

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest ESPIR s.c. z siedzibą w Łapach, z adresem ul. Ppłk. Nilskiego – Łapińskiego 46, NIP: 575-183-64-40, REGON: 240826493.
3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się przez e-mail: shop@ombre.pl
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (w szczególności w sytuacji reklamacji Towaru, wymiany towaru, przy płatnościach bezgotówkowych), w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ze względu na uzasadniony interes administratora - w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu prowadzenia bieżącej komunikacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
5. Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, ale może stanowić warunek niezbędny do zawarcia umowy (w przypadku przekazywania danych osobowych przy płatności bezgotówkowej, chęci uzyskania faktury lub w przypadku zgłoszenia reklamacji) – brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji żądania Klienta.
6. Podane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych lub na podstawie stosownych umów podpisanych  z Administratorem – takim jak: przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne OMBRE, podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne i informatyczne (dostawcy oprogramowania, obsługa techniczna systemów etc.), podmiotom zapewniającym obsługę prawną i doradczą w zakresie związanym z rozpatrywaniem zgłoszonych przez Państwo roszczeń, a także podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa).
7. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
9. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Na podstawie podanych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a także gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres istnienia tego interesu.

VIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRZENIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych sądów okręgowych.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, poprzez jego publikację na tablicy informacyjnej w Salonie Sprzedaży.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do zakupów dokonanych przez wejściem w życie zmian zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zakupu. Sprzedawca udostępni zmieniony Regulamin w Salonach OMBRE. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na tablicy informacyjnej w Salonie OMBRE.
4. W celu zachowania wysokiego poziomu zadowolenia Klientów z jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług wszelkie uwagi, wnioski czy skargi związane z obsługą w Salonach OMBRE, prosimy kierować bezpośrednio drogą mailową na adres shop@ombre.pl
5. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 14.02.2024 r.

pixel