Darmowa dostawa od 199,00 PLN
Wysyłka w 24H
Zwrot do 60 dni
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji „10% za zapis do Newslettera”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji „10% za zapis do Newslettera (dalej: „Promocja”), zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.


§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Promocji są Łukasz Gromotowicz oraz Michał Gromotowicz działający wspólnie w ramach ESPIR sp. z o.o., ul. Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 46, 18-100 Łapy, NIP 575-183-64-40 (dalej „Organizator”).
2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym działającym pod adresem www.ombre.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
3. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a. nie znajduje się w aktualnej bazie adresów e-mail Organizatora, a więc nie udostępniła Organizatorowi swojego adresu e-mail i nie wyraziła zgody na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych, w tym newslettera, informacji o promocjach i nowościach na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344) przed wzięciem udziału w Promocji,
b. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała go,
c. zapisała się do Newslettera Organizatora poprzez podanie swojego imienia, adresu e-mail oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d. potwierdziła subskrypcję i otrzymała od Organizatora unikalny, jednorazowy kod rabatowy (dalej: „Kod Rabatowy”).
4. Organizator, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zapisania się do usługi Newsletter, wysyła Kod Rabatowy na adres e-mail Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.
5. Kod Rabatowy ważny jest przez 30 dni od chwili otrzymania Kodu Rabatowego na adres e-mail Uczestnika.

§ 2. Przedmiot promocji i warunki korzystania z Kodów rabatowych

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi jednorazowego, unikalnego Kodu rabatowego do wykorzystania w Sklepie Internetowym na wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego, z wyłączeniem produktów przecenionych, które znajdują się w kategoriach „Wyprzedaż” oraz „Special Offer”.
2. Kod rabatowy obniża wysokość ceny początkowej sprzedaży brutto o 10%.
3. Promocja nie obejmuje ani nie obniża ewentualnych kosztów dostawy Produktu lub Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
4. Promocja obowiązuje od dnia 09.03.2024 r. do odwołania. Odwołanie Promocji nie wpłynie na działanie Kodów rabatowych wydanych podczas jej trwania.
5. W celu wykorzystania Kodu rabatowego należy przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora Kod Rabatowy oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj kod”. Wpisanie Kodu rabatowego w innym miejscu lub w innym momencie nie uprawnia do jego wykorzystania.
6. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Kodu rabatowego tylko jeden raz.
7. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
8. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu rabatowego.


§ 3. Zwrot produktów objętych Promocją

Zwrot produktów objętych Promocją jest możliwy w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu, pod warunkiem, że Produkty nie noszą śladów użytkowania. Zastrzeżenie dotyczące braku śladów używania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza prawa konsumentów dokonujących zakupów na odległość do odstąpienia od umowy na warunkach, o których mowa w art. 27 w zw. z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2023 r., poz. 2759).


§ 4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: shop@ombre.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru Klienta.


§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji i jest dostępny do wglądu w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.
2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i terminu obowiązywania niniejszej Promocji.
4. Zmiany niniejszego Regulaminy obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do Kodów rabatowych otrzymanych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu.
5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

pixel