Darmowa dostawa od 199,00 PLN
Wysyłka w 24H
Zwrot do 60 dni
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu pt. “Ustrzel zestaw ubrań Ombre"

§ 1. Podstawowe definicje

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. „Organizator”lub„Spółka” – spółka pod firmą ESPIR S.C. z siedzibą w Łapach posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej: 575-183-64-40, REGON: 240826493 adres: ul. Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 46, 18-100 Łapy
2. „Kodeks Cywilny” – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
3. „Konkurs” – konkurs pt. „Ustrzel Zestaw Ubrań Ombre”.
4. „Laureat” lub „Zwycięzca”– Uczestnik będący autorem nagrodzonego komentarza internetowego pod wiadomością (tzw. „postem”) konkursową w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
5. „Nagroda”– Nagroda wskazana szczegółowo w § 6  niniejszego Regulaminu.
6. „RODO”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. „Serwis Facebook”lub „Facebook”– serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji.
8. „Serwis Instagram” lub „Instagram”– fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów. który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych.
8. „Uczestnik” – zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnia lub niepełnoletnia osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, która zadeklaruje udział w Konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego. 9. „Zadanie Konkursowe” – zadanie szczegółowo opisane w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
10. „Komisja konkursowa” – wyłoniona przez Organizatora komisja sprawująca nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem zgłoszeń i oceną Zadań konkursowych.
11.  „Nagroda Główna”  – Nagroda wskazana szczegółowo w § 6  ust. 1. niniejszego Regulaminu.
12. „Nagroda II stopnia” – Nagroda wskazana szczegółowo w § 6  ust. 3.. niniejszego Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest firma ESPIR S.C. z siedzibą w Łapach wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 240826493, NIP: PL 575-183-64-40, REGON: 240826493 adres: ul. Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 46, 18-100 Łapy.
3. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących Ombre Clothing w serwisie Facebook oraz Instagram.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem profilu Ombre Clothing w mediach społecznościowych: w Serwisie Facebook (tzw „fanpage”) dostępnym w sieci Internet pod adresem https://www.facebook.com/OmbreClothing oraz w Serwisie Instagram na profilu dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/ombre_clothing/
5. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Organizator.
6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
7. Szczegóły dotyczące przebiegu Konkursu oraz harmonogramu, jak również wykorzystywanych platform społecznościowych zamieszczone zostaną w kanałach komunikacyjnych Organizatora, tj. Serwisie Facebook oraz Instagram.
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w szczególności loterią fantową ani  loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inna formą gry hazardowej  w rozumieniu zapisów art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. Zm. Dz.U. z 2019 poz. 847) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
9. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.
10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu lub poszczególnych etapów Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem kanałów komunikacji Organizatora.  

§ 3. Cel konkursu

Zorganizowanie konkursu ma na celu promocję marki Ombre oraz pobudzenie kreatywności użytkowników Fanpage’a i obserwatorów profilu marki w serwisie Instagram.    

§ 4. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie. Miejsce i czas konkursu

1. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 21.10.2022r. od godz. 9.00 tj. od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook i Instagram do dnia 27.10.2022 do godz. 23:59.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Ombre Clothing w mediach społecznościowych pod następującymi adresami:

a. w serwisie Facebook na profilu Ombre Clothing, tj. fanpage dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/OmbreClothing
oraz
b. w Serwisie Instagram na profilu dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/ombre_clothing/ 

3. Czas trwania konkursu określony jest w treści postu konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilach Organizatora podanych w § 4.2.
4. Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane w terminie najpóźniej do dnia 28.10.2022 roku do godziny 17.00 na profilach Organizatora podanych w § 4.2.
5. Wszelkie informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku i w Serwisie Instagram na profilach Organizatora podanych w § 4.2.  

§ 5. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych bierze udział w Konkursie samodzielnie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz akceptacją treści Regulaminu zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;  akceptuje warunki Regulaminu;  zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu Facebook;  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski; wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;  jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook a przy rejestracji konta podane zostały prawdziwe dane osobowe (w zakresie konkursu w serwisie Facebook); jest Użytkownikiem serwisu Instagram posiadającą profil w serwisie (w zakresie konkursu w serwisie Instagram).
2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora konkursu, tj. ESPIR S.C. oraz agencji marketingowej RomiCore Sp. z o.o.
3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć́ Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
4. W razie uzyskania przez Uczestnika prawa do Nagrody, Organizator może od niego zażądać́ złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, umożliwiających udział w Konkursie, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do Nagrody i powoduje wygaśniecie wszelkich jego roszczeń́ z tego tytułu wobec Organizatora

§ 6. Przebieg konkursu i zasady przydzielania nagród

1. Zgłoszenie i udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego umieszczonego w poście na fanpage Ombre Clothing i w serwisie Instagram.
2. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza umieszczenie przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym na profilu Facebook lub Instagram, w którym Uczestnik z użyciem trzech słów opisze swoją pasję w terminie od dnia 21.10.2022 roku od godz. 09:00 do dnia 27.10.2022 roku do godz. 23.59.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy w prawidłowy sposób wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
4. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednak Komisja konkursowa weźmie pod ocenę tylko po jednym zgłoszeniu od każdego Uczestnika.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora.
6. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję.
7. Oceniając zgłoszenia konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności oraz zgodnością pracy z charakterem marki Ombre.
8. Komisja zachowuje autonomię w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, a rozstrzygnięcie Konkursu będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.
9. Spośród zgłoszeń spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze zgłoszenie 1 (jednego) Uczestnika w serwisie Facebook oraz 1 Uczestnika w serwisie Instagram, któremu przyzna Nagrodę Główną oraz 10 (dziesięć) zgłoszeń Uczestników w każdym z w/w serwisów, którym przyzna po jednej Nagrodzie II Stopnia.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 28.10.2022 r. do godziny 17:00 na profilu marki Ombre na portalu Facebook. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań́ Konkursowych, które:

a. nie spełniają wymagań stawianych Regulaminem Konkursu,
b. zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem portalu Facebook,
c. zostały nadesłane z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,
d. zostały nadesłane z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,
e. zostały nadesłane przez podmioty ingerujące w mechanizm działania Konkursu,
f. zostały nadesłane za pośrednictwem fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,
g. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, naruszające prawo i prawa/dobra osobiste osób trzecich, nawołujące  do przemocy, nienawiści lub nietolerancji,
h. zawierają treści dyskryminujące osoby trzecie.  

§ 7. Nagroda i zasady wyłonienia zwycięzcy

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest voucher o wartości 500 zł do wykorzystania według następujących zasad:

a. Realizacja voucheru możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.ombre.pl;
b. Voucher jest ważny do dnia 31.12.2022 r. do godz. 23:59. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru vouchera w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników;
c. Voucher można wykorzystać tylko jednorazowo na zakup dowolnej ilości produktów, z zastrzeżeniem, iż zakup wszystkich produktów musi nastąpić podczas jednej transakcji;
d. W przypadku gdy wartość wybranych produktów przewyższa wartość vouchera - produkty zostaną wydane po dokonaniu przez Uczestnika dopłaty w wysokości różnicy między sumaryczną ceną produktów a wartością vouchera;
e. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów jest mniejsza niż wartość voucheru - kwota różnicy przepada (nie jest Uczestnikowi zwracana);
f. Nie ma możliwości zamiany całości lub części wartości voucheru na ekwiwalent pieniężny, barter ani żadne inne świadczenie czy towar niż wskazane w Regulaminie Konkursu.

2. Organizator przewidział w Konkursie 2 Nagrody Główne - po jednej dla Zwycięzcy na każdym portalu, będącym miejscem realizacji Konkursu: 

a. pierwsza Nagroda Główna przeznaczona będzie dla Zwycięzcy wybranego spośród autorów komentarzy na portalu Facebook,
b. druga równorzędna Nagroda Główna przeznaczona dla Zwycięzcy wybranego spośród autorów komentarzy na portalu Instagram.

3. Nagroda II Stopnia – 2x po 10 zestawów kart do gry o wartości 29,99 złotych każdy:

a. 10 zestawów dla 10 wyróżnionych autorów komentarzy na portalu Facebook,
b. 10 zestawów dla 10 wyróżnionych autorów komentarzy na portalu Instagram.

4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
5. Zwycięzcami konkursu będą̨ osoby, które zostaną̨ wybrane przez Organizatora na podstawie umieszczonej w komentarzu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
6. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
8. Nagrody nieodebrane przepadają na rzecz Organizatora.  

§ 8. Przyznawanie nagród

1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez portal, na którym zostały zamieszczone zgłoszenia konkursowe.
2. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę̨ na umieszczenie jego danych osobowych na funpage’u Ombre Clothing w serwisie Facebook oraz na profilu Ombre Clothing w serwisie Instagram.
3. Na profilu marki Ombre na portalu Facebook oraz Instagram w terminie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie wskazany adres mail: konkurs@ombre.pl, oraz informacja, że Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni liczonych od dnia ogłoszenia wyników na profilu marki Ombre na portalu Facebook oraz Instagram skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości mail o treści potwierdzającej swój udział w konkursie na wskazany adres mail, celem dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w konkursie oraz otrzymaniem nagrody.
4. W przypadku nieotrzymania od danego Zwycięzcy wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
6. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-6 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
8. Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
9. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres przez niego podany.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu, wskazania adresu do korespondencji lub niemożnością odebrania przez niego Nagrody.
11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
12. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
13. W terminie najpóźniej do dnia 28.11.2022 roku nagrody zostaną wysłane do wybranych zwycięzców za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres ustalony ze zwycięskim Uczestnikiem w wiadomości e-mail wysłanej do Organizatora.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu – najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przewidzianego w ust. 1 powyżej nie będą̨ rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna zostać́ złożona w formie pisemnej na następujący adres e – mail: konkurs@ombre.pl. Data wpływu korespondencji mailowej decyduje o zachowaniu terminu reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać́:

a. Imię̨ i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail,
b. zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Komisję konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o jej rozpatrzeniu drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Brak odpowiedzi Organizatora w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za niezasadną. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążącą.  

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników za pośrednictwem fanpage’u Ombre Clothing jest Espir S.C. z siedzibą w Łapach (adres: ul. ul. Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 46, 18-100 Łapy).
2. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z Polityką Prywatności dostępną̨ na stronie internetowej Ombre Clothing dostępnej pod adresem: https://ombre.pl wyłącznie w celach związanych z przyznaniem Nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage Ombre Clothing oraz przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda Uczestników Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) wyrażona poprzez opublikowanie konkursowego zadania w komentarzu do konkursowego postu na Fanpage - zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając e-mail na adres ado@espir.com
4. Uczestnicy mają prawo:

a. dostępu do treści swoich danych,
b. sprostowania swoich danych,
c. usunięcia swoich danych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e. uzyskania kopii swoich danych,
f. przenoszenia swoich danych, 
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego wydania nagrody.
6. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: ado@espir.com  

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, składając pisemną rezygnację poprzez wiadomość prywatną wysłaną do funpage Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na www Organizatora pod adresem ombre.pl/ustrzel-zestaw-ubran.
3. Ewentualne dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące Konkursu można otrzymać przesyłając zapytanie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do fanpage Organizatora. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowania. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie z tym zastrzeżeniem, że ma prawo zweryfikować dane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/ OmbreClothing oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/ombre_clothing/
7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

pixel